Cene usluga Cenovnik osnovnih usluga

Predsednik gradske opštine Obrenovac, dana 20.09.2021. godine, na Odluku Javnog komunalnog preduzeća "Toplovod" Obrenovac NO broj LXXVII-3/2021 doneo je Rešenje o davanju saglasnosti na odluku nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Toplovod" Obrenovac o izmeni i dopuni cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih usluga VIII-01 br.020-4/71.

Zakonom o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. list RS" br. 108/2013), izvršena je promena poreske stope od 8% na 10%.

CENOVNIK
OSNOVNIH KOMUNALNIH USLUGA JKP "TOPLOVOD" OBRENOVAC
KOJE PLAĆAJU NEPOSREDNIH KORISNICI
Red.
br.
NAZIV
Jed. mere
Osnovna cena
PDV 10%
UKUPNO
 
Isporuka toplotne energije
       
1.
Za domaćinstva
m2
54,35
5,43
59,78
2.
Za ustanove (ustanova za mnro i crkveni objekti na teritoriji opštine Obrenovac)
m2
54,35
5,43
59,78
3.
Javno preduzeće sportsko kulturni centar "Obrenovac" - Obrenovac
(u skladu sa zaključkom skupštine gradske opštine obrenovac VII-01 br.020-91 od 27.05.2016.godine)
m2
7,76
0,78
8,53
4.
Za poslovni prostor
m2
81,52
8,15
89,67CENOVNIK
JKP "TOPLOVOD" OBRENOVAC
CENE PRIKLJUČKA NA SISTEM DALJINSKOG GREJANJA
Red.
br.
NAZIV
Jed. mere
Osnovna cena
PDV 20%
UKUPNO
 
Priključak individualnog stambenog objekta na sistem daljinskog grejanja – po metru kvadratnom
       
1.
Za domaćinstva
din/m2
878,40
175,68
1.054,08
1a.Struktura cene je:
Izgradnja magistralne mreže
Izgradnja primarnog priključka
Izgradnja primarnog dela toplotne podstanice

din/m2

549,00
164,70
164,70

109,80
32,94
32,94

658,80
197,64
197,64
2.
Priključak individualnog poslovnog objekta na sistem daljinskog grejanja – po metru kvadratnom
din/m2
1.800,00
360,00
2.160,00
2a.Struktura cene je:
Izgradnja magistralne mreže
Izgradnja primarnog priključka
Izgradnja primarnog dela toplotne podstanice

din/m2

1.400,00
200,00
200,00

280,00
40,00
40,00

1.680,00
240,00
240,00
3.
Priključak objekta kolektivnog stanovanja i poslovnog prostora u okviru objekta kolektivnog stanovanja na sistem daljinskog grejanja – po metru kvadratnom
din/m2
2.500,00
500,00
3.000,00
3a.Struktura cene je:
Izgradnja magistralne mreže
Izgradnja primarnog priključka
Izgradnja primarnog dela toplotne podstanice

din/m2

1.666,67
416,67
416,67

333,00
83,33
83,33

2.000,00
500,00
500,00
4.
Priključak industrijskog objekta na sistem daljinskog grejanja – po kilovatu instalirane snage
9.882,00
1.976,40
11.858,40
 

Iznos za isporučenu toplotnu energiju za vreme trajanja grejne sezone se fakturiše korisnicima u 12 (dvanaest) mesečnih rata.

2015. JKP Toplovod Obrenovac. Sva prava zadržana.