Историјат Наши почеци

Нагли развој и раст града Обреновца, до кога је дошло почетком осамдесетих година изискивао је и промену начина грејања самог градског подручја. Дотадашњи топлификациони систем састављен од 28 котларница које су функционисале свака за себе није задовољавао растуће потребе за топлотном енергијом. Постојање термоенергетског гиганта "Никола Тесла" у непосредној близини града, наметнуло је идеју за изградњом јединственог система даљинског грејања где се као енергент користи врела вода из режима паре средњег притиска.

Већ 1981. године отпочело се са планирањем и пројектовањем система даљинског грејања, а затим и са извођењем неопходних радова у термоелектрани и изградњи инфраструктуре топловода. Већ првих година постојања топлификационог система дошло је до његовог наглог развоја и прикључења свих потрошача са постојећих котларница уз истовремено прикључивање нових корисника у оквирима градског језгра. Магистрала I грађена је у периоду од 1983. до 1985. године, а магистрала II грађена је у периоду од 1988. до 1992.

tent kotlarnica
Термоелектрана Никола Тесла Котларница Дудови

Јавно комунално предузеће "Топловод" Обреновац основано је Одлуком Скупштине градске општине Обреновац од 01.12.2006. године, на основу извршене статусне промене издвајањем организационе целине радне јединице "Грејање" из Јавног комуналног предузећа "Обреновац" из Обреновца, ради оснивања посебног Јавног комуналног предузећа које ће обављати делатности од општег интереса - дистрибуцију и испоруку топлотне енергије тарифним купцима, управљати изграђеним системом за дистрибуцију, планирати даљи развој Система и развијати га својим и општинским средствима, према усвојеним годишњим плановима пословања.

Даљински систем грејања данас снабдева топлотном енергијом око 85% објеката у градском подручју, тренутно греје око 800.000 m2, односно преко 12.000 потрошача.

2016. ЈКП Топловод Обреновац. Сва права задржана.