Obaveštenje za potrošače Pregled aktuelnih novina za potrošače
JKP Toplovod Obrenovac je imenovalo Gorana Jovanovića na mestu lica za zaštitu podataka o ličnosti.


Javno komunalno preduzeće „Toplovod“ Obrenovac iz Obrenovca, ul. Kralja Petra I br. 27, matični broj 20233940, telefon +381 11/872 82 37, ovim putem obaveštava potrošače koji nameravaju da sklope ugovor o prodaji toplotne energije sa JKP "Toplovod" Obrenovac o sledećem:

1. JKP "Toplovod" Obrenovac kao distributer toplotne energije na teritoriji GO Obrenovac, snabdeva potrošače toplotnom energijom kroz sistem daljinskog grejanja;

2. Cena isporučene toplotne energije se utvrđuje na način i u postupku predviđenom u Zakonu o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“ br. 88/2021, 104/2016 i 95/2018). Obračun isporučene toplotne energije se vrši po površini zagrevanog objekta tako što se jedinična cena pomnoži sa grejanom površinom objekta potrošača. Potrošač ne snosi druge troškove po osnovu isporuke toplotne energije (dodatni troškovi isporuke, poštanski troškovi i sl.). Važeći Cenovnik osnovnih usluga možete videti na ovoj adresi http://www.toplovodobrenovac.org.rs/cene_usluga.html

3. Fakturisanje za isporučenu toplotnu energiju se vrši tako što se polovina isporučene toplotne energije fakturiše u mesecu u kojem sledi mesec isporuke, dok se druga polovina fakturiše šest meseci kasnije. Na primer, korisnik u februaru dobija račun za januar mesec te godine. U računu je obračunata polovina vrednosti toplotne energije koja je isporučena u januaru. Druga polovina će biti obračunata i fakturisana u avgustu. Potrošači plaćaju račune u roku koji je naveden u računu – do kraja meseca u kojem je račun dostavljen;

4. JKP "Toplovod" Obrenovac isporučuje toplotnu energiju potrošačima u toku grejne sezone koja po pravilu traje od 15.10. tekuće godine do 15.04. naredne godine. Izuzetno, u periodu od 01.10 do 14.10. i 16.04 do 03.05. toplotna energija će biti isporučivana u skladu sa Odlukom o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu (dalje: Odluka). Grejni dan za snabdevanja toplotnom energijom za grejanje stambenih prostorija i poslovnih prostorija traje od 6 do 22 časa, a nedeljom od 7 do 22 časa. Izuzetno, snabdevanje tarifnih kupaca toplotnom energijom se ne prekida u noći između 31. decembra i 1. januara, između 6. i 7. januara i između 13. i 14. januara, osim u slučaju izuzetno povoljne spoljne temperature kojom se obezbeđuje održavanje temperatura propisanih članom 45. Odluke;

5. JKP "Toplovod" Obrenovac je u obavezi da potrošačima isporučuje kvalitetnu toplotnu energiju, što se ogleda u kontinuiranosti snabdevanja tokom grejne sezone i grejnog dana i u postizanju i održavanju temperatura u prostorijama propisanih Odlukom. U slučaju neispunjenja ovih obaveza, potrošač ima pravo na umanjenje mesečnog računa, pa i na oslobađanje od plaćanja za nekvalitetno isporučenu toplotnu energiju osim u slučajevima predviđenim Odlukom. Obaveze JKP "Toplovod" Obrenovac iz Odluke kao i slučajevi oslobođenja od odgovornosti za neisporučivanje kvalitetne toplotne energije su na način istovetan Odluci predviđeni i u ugovoru o prodaji toplotne energije koji JKP "Toplovod" Obrenovac zaključuje sa potrošačima tj. kupcima;

6. Potrošači mogu izjaviti reklamaciju na kvalitet grejanja i na račun. Reklamacije na kvalitet grejanja, curenje iz instalacija i druge poremećaje u radu toplifikaconog sistema, potrošači mogu prijaviti na telefone: 011/8722-248 i 011/8728-482 od 08.00 do 19.00 časova, elektronskom poštom na adresu: reklamacije@toplovodobrenovac.org.rs ili lično u prostorijama naše upravne zgrade na adresi Kralja Petra I br. 27 na pisarnici od 08.00 do 14.00 časova. Havarije koje ne mogu sačekati do ujutru potrošači mogu prijaviti na iste telefone i posle 19.00 časova. Potrošač može da izjavi reklamaciju na račun: usmeno, pisanim putem, besplatnim pozivom sa fiksne mreže na telefon preduzeća broj 0800/000501, elektronskim putem slanjem e-maila na adresu: reklamacije.racuna@toplovodobrenovac.org.rs ili u sedištu preduzeća na adresi: ulica Kralja Petra I br. 27 u Obrenovcu, svakog radnog dana od 08.00 do 14.00 časova na pisarnici ili ovlašćenom licu za prijem reklamacija.

7. Javno komunalno preduzeće je u skladu sa članom 82. Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“ br. 88/2021) osnovalo savetodavna tela u koja su uključeni predstavnici evidentiranih udruženja odnosno saveza, i obrazovalo komisiju za rešavanje reklamacija potrošača u čijem sastavu su predstavnici evidentiranih udruženja i saveza iz člana 140. Zakona. Odluka o formiranju savetodavnog tela i rešenje kojim se obrazuje komisija za rešavanje reklamacija potrošača su javno objavljeni na internet stranici preduzeća.

8. Ugovori o prodaji toplotne energije se zaključuju na neodređeno vreme. Na zahtev Kupca - potrošača, JKP "Toplovod" Obrenovac je dužan da mu obustavi isporuku toplotne energije bez odlaganja, samo ako ta obustava ne ugrožava funkcionisanje distributivnog sistema, uz obavezu potrošača da izvrši plaćanje za svu isporučenu toplotnu energiju tokom grejne sezone, s obzirom na način izdavanja računa opisan u tački 3. ovog obaveštenja;

9. U slučaju odbijanja reklamacije potrošača, preduzeće obaveštava potrošača o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

2016. JKP Toplovod Obrenovac. Sva prava zadržana.