Vodič za nove korisnike Procedura za priključenje objekta na sistem daljinskog grejanja

Kako bi priključili Vaš objekat na sistem daljinskog grejanja u Obrenovcu potrebno je da postupite po sledećoj proceduri:

Korak 1. Podnošenje zahteva za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje
Pri podnošenju zahteva potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:
- građevinsku dozvolu za objekat koji se priključuje
- fotokopiju plana parcele (ne stariju od 6 meseci)
- list nepokretnosti

Korak 2. Po preuzimanju uslova za projektovanje i priključenje, projektna organizacija koju odabere Investitor, izrađuje glavni mašinski projekat kućnih instalacija centralnog grejanja u skladu sa izdatim tehničkim uslovima i dostavlja JKP "Toplovod" Obrenovac projektnu dokumentaciju u odgovarajućem broju primeraka na pregled i overu.

Korak 3. Po usaglašavanju i overi projektne dokumentacije, Investitor podnosi zahtev za priključenje na sistem daljinskog grejanja, a u cilju zaključenja Ugovora o regulisanju međusobnih obaveza oko obezbeđenja priključenja objekta na sistem daljinskog grejanja i izdavanja Rešenja o priključenju.

Korak 4. Po izdavanju Rešenja o priključenju i međusobnog zaključenja Ugovora o regulisanju međusobnih obaveza oko obezbeđenja priključenja objekta na sistem daljinskog grejanja, Investitor reguliše finansijske i ostale obaveze u skladu sa odredbama Ugovora.

Korak 5. U cilju vršenja pregleda izvedenih radova na kućnim instalacijama centralnog grejanja, priključenja objekta na sistem daljinskog grejanja i uključenja objekta u sistem naplate, Investitor podnosi zahtev za pregled kućnih instalacija.

Napomena: Svi pomenuti zahtevi se podnose u direkciji JKP "Toplovod" Obrenovac na adresi Vojvode Mišića 241.

2015. JKP Toplovod Obrenovac. Sva prava zadržana.