Запослени Људски ресурси
Послове од стратешког значаја за руковођење, управљање, планирање и развој Предузећа обавља Пословодство Предузећа.


в.д. директора
Мирослав Неговановић
Тел: 011/8728-237Према утврђеној технолошкој подели процеса рада и функционалној повезаности организационих делова, у Предузећу су образовани следећи сектори и службе:
Сектор контроле и управљања, Сектор дистрибуције топлотне енергије, Сектор пројектовања и изградње, Правна служба, Економска служба, Комерцијална служба и Служба информационих технологија.

Руководилац Сектора контроле и управљања
Владимир Ковачевић
Струковни инжењер електротехнике и рачунара
Тел: 011/8728-237
Руководилац Сектора дистрибуције топлотне енергије
Александар Богићевић
Дипломирани машински инжењер
Тел: 011/7724-277
Руководилац правне службе
Тамара Љумовић-Добросављевић
Дипломирани правник
Тел: 011/8728-237
Руководилац економске службе
Дајана Матић
Дипломирани економиста
Тел: 011/8728-237
Руководилац комерцијалне службе
Иван Аџић
Дипломирани економиста
Тел: 011/8728-237
Руководилац службе информационих технологија
Горан Јовановић
Дипломирани инжењер организационих наука, одсек ИС
Тел: 011/8728-237
ЈКП "Топловод" Обреновац према кадровској евиденцији из септембра 2022. има 137 запослених радника свих профила.


НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ТОПЛОВОД“ ОБРЕНОВАЦ
РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ
Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 03. септембра 2020. године донела је Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац, бр. VII-01 бр. 020-77 од 03. септембра 2020. године, којим се именују у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац, који укупно броји три члана:

АЛЕКСАНДАР АРСЕНОВИЋ, председник Надзорног одбора ЈКП "Топловод" Обреновац
ДАТУМ РОЂЕЊА: 28.02.1985. године
ЗАНИМАЊЕ: ССС, прехрамбени техничар
РАДНО ИСКУСТВО: Запослен у ЈП "ЕПС" Огранак "ТЕНТ А" на пословима производње електричне енергије.
ПЕТАР ЛАЛИЋ, члан Надзорног одбора ЈКП "Топловод" Обреновац
ДАТУМ РОЂЕЊА: 11.07.1941. године
ЗАНИМАЊЕ: Висококвалификовани радник у друмском и јавном саобраћају
РАДНО ИСКУСТВО: Вишедеценијско радно искуство банкарског службеника.
У два мандата председник Савета месне заједнице Звечка.
ИВАН АЏИЋ, члан Надзорног одбора ЈКП "Топловод" Обреновац као представник запослених
ДАТУМ РОЂЕЊА: 15.09.1975. године
ЗАНИМАЊЕ: VII степен, дипломирани економиста
РАДНО ИСКУСТВО: Вишегодишње искуство на економским и књиговодственим пословима. Од марта 2013. године запослен у ЈКП „Топловод“ Обреновац, у организационој јединици Комерцијална служба, чији је руководилац од децембра 2015. године.
2016. ЈКП Топловод Обреновац. Сва права задржана.