Цене услуга Ценовник основних услуга

Председник градске општине Обреновац, дана 04.04.2024. године, на Одлуку Јавног комуналног предузећа "Топловод" Обреновац НО број CXVIII-3/2024 донео је Решење о давању сагласности на одлуку надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Топловод" Обреновац о измени и допуни ценовника основних и осталих комуналних услуга 001026381 2024 04282 004 008 000 001 04 002.

Законом о изменама Закона о порезу на додату вредност ("Сл. лист РС" бр. 108/2013), извршена је промена пореске стопе од 8% на 10%.

ЦЕНОВНИК
ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈКП "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ
КОЈЕ ПЛАЋАЈУ НЕПОСРЕДНИХ КОРИСНИЦИ
Red.
br.
НАЗИВ
Јед. мере
Основна цена
ПДВ 10%
УКУПНО
 
Испорука топлотне енергије
       
1.
За домаћинства
m2
54,35
5,43
59,78
2.
За установе (установа за мнро и црквени објекти на територији општине Oбреновац)
m2
54,35
5,43
59,78
3.
Јавно предузеће спортско културни центар "Oбреновац" - Oбреновац
(у складу са закључком скупштине градске општине обреновац VII-01 бр.020-91 од 27.05.2016.године)
m2
7,76
0,78
8,53
4.
За пословни простор
m2
81,52
8,15
89,67ЦЕНОВНИК
ЈКП "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ
ЦЕНЕ ПРИКЉУЧКА НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
Red.
br.
НАЗИВ
Јед. мере
Основна цена
ПДВ 20%
УКУПНО
 
Прикључак индивидуалног стамбеног објекта на систем даљинског грејања – по метру квадратном
       
1.
За домаћинства
дин/m2
878,40
175,68
1.054,08
1a.Структура цене је:
Изградња магистралне мреже
Изградња примарног прикључка
Изградња примарног дела топлотне подстанице

дин/m2

549,00
164,70
164,70

109,80
32,94
32,94

658,80
197,64
197,64
2.
Прикључак индивидуалног пословног објекта на систем даљинског грејања – по метру квадратном
дин/m2
1.800,00
360,00
2.160,00
2a.Структура цене је:
Изградња магистралне мреже
Изградња примарног прикључка
Изградња примарног дела топлотне подстанице

дин/m2

1.400,00
200,00
200,00

280,00
40,00
40,00

1.680,00
240,00
240,00
3.
Прикључак објекта колективног становања и пословног простора у оквиру објекта колективног становања на систем даљинског грејања – по метру квадратном
дин/m2
2.500,00
500,00
3.000,00
3a.Структура цене је:
Изградња магистралне мреже
Изградња примарног прикључка
Изградња примарног дела топлотне подстанице

дин/m2

1.666,67
416,67
416,67

333,00
83,33
83,33

2.000,00
500,00
500,00
4.
Прикључак индустријског објекта на систем даљинског грејања – по киловату инсталиране снаге
9.882,00
1.976,40
11.858,40
 

Износ за испоручену топлотну енергију за време трајања грејне сезоне се фактурише корисницима у 12 (дванаест) месечних рата.

2016. ЈКП Топловод Обреновац. Сва права задржана.