Цене услуга Ценовник основних услуга

Председник градске општине Обреновац, дана 17.10.2016. године, на предлог Већа градске општине са седнице одржане дана 17.10.2016. године, донео је Решење о давању сагласности на одлуку надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Топловод" Обреновац о измени ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга VIII-01 бр.020-4/129.

Законом о изменама Закона о порезу на додату вредност ("Сл. лист РС" бр. 108/2013), извршена је промена пореске стопе од 8% на 10%.

ЦЕНОВНИК
ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈКП "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ
КОЈЕ ПЛАЋАЈУ НЕПОСРЕДНИХ КОРИСНИЦИ
Red.
br.
НАЗИВ
Јед. мере
Основна цена
ПДВ 10%
УКУПНО
 
Испорука топлотне енергије
       
1.
За домаћинства
m2
54,35
5,43
59,78
2.
За установе (ЈП за информисање, установа за МНРО и црквени објекти на територији општине Обреновац)
m2
54,35
5,43
59,78
3.
За пословни простор
m2
81,52
8,15
89,67
 

Износ за испоручену топлотну енергију за време трајања грејне сезоне се фактурише корисницима у 12 (дванаест) месечних рата.

2016. ЈКП Топловод Обреновац. Сва права задржана.