Обавештење за потрошаче Преглед актуелних новина за потрошаче
ЈКП Топловод Обреновац је именовало Горана Јовановића на месту лица за заштиту података о личности.


Јавно комунално предузеће „Топловод“ Обреновац из Обреновца, ул. Краља Петра I бр. 27, матични брoj 20233940, телефон +381 11/872 82 37, овим путем обавештава потрошаче који намеравају да склопе уговор о продаји топлотне енергије са ЈКП "Топловод" Обреновац о следећем:

1. ЈКП "Топловод" Обреновац као дистрибутер топлотне енергије на територији ГО Обреновац, снабдева потрошаче топлотном енергијом кроз систем даљинског грејања;

2. Цена испоручене топлотне енергије се утврђује на начин и у поступку предвиђеном у Закону о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2021, 104/2016 и 95/2018). Обрачун испоручене топлотне енергије се врши по површини загреваног објекта тако што се јединична цена помножи са грејаном површином објекта потрошача. Потрошач не сноси друге трошкове по основу испоруке топлотне енергије (додатни трошкови испоруке, поштански трошкови и сл.). Важећи Ценовник основних услуга можете видети на овој адреси http://www.toplovodobrenovac.org.rs/cene_usluga.html

3. Фактурисање за испоручену топлотну енергију се врши тако што се половина испоручене топлотне енергије фактурише у месецу у којем следи месец испоруке, док се друга половина фактурише шест месеци касније. На пример, корисник у фебруару добија рачун за јануар месец те године. У рачуну је обрачуната половина вредности топлотне енергије која је испоручена у јануару. Друга половина ће бити обрачуната и фактурисана у августу. Потрошачи плаћају рачуне у року који је наведен у рачуну – до краја месеца у којем је рачун достављен;

4. ЈКП "Топловод" Обреновац испоручује топлотну енергију потрошачима у току грејне сезоне која по правилу траје од 15.10. текуће године до 15.04. наредне године. Изузетно, у периоду од 01.10 до 14.10. и 16.04 до 03.05. топлотна енергија ће бити испоручивана у складу са Одлуком о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду (даље: Одлука). Грејни дан за снабдевања топлотном енергијом за грејање стамбених просторија и пословних просторија траје од 6 до 22 часа, а недељом од 7 до 22 часа. Изузетно, снабдевање тарифних купаца топлотном енергијом се не прекида у ноћи између 31. децембра и 1. јануара, између 6. и 7. јануара и између 13. и 14. јануара, осим у случају изузетно повољне спољне температуре којом се обезбеђује одржавање температура прописаних чланом 45. Одлуке;

5. ЈКП "Топловод" Обреновац је у обавези да потрошачима испоручује квалитетну топлотну енергију, што се огледа у континуираности снабдевања током грејне сезоне и грејног дана и у постизању и одржавању температура у просторијама прописаних Одлуком. У случају неиспуњења ових обавеза, потрошач има право на умањење месечног рачуна, па и на ослобађање од плаћања за неквалитетно испоручену топлотну енергију осим у случајевима предвиђеним Одлуком. Обавезе ЈКП "Топловод" Обреновац из Одлуке као и случајеви ослобођења од одговорности за неиспоручивање квалитетне топлотне енергије су на начин истоветан Одлуци предвиђени и у уговору о продаји топлотне енергије који ЈКП "Топловод" Обреновац закључује са потрошачима тј. купцима;

6. Потрошачи могу изјавити рекламацију на квалитет грејања и на рачун. Рекламације на квалитет грејања, цурење из инсталација и друге поремећаје у раду топлификацоног система, потрошачи могу пријавити на телефоне: 011/8722-248 и 011/8728-482 од 08.00 до 19.00 часова, електронском поштом на адресу: reklamacije@toplovodobrenovac.org.rs или лично у просторијама наше управне зграде на адреси Краља Петра I бр. 27 на писарници од 08.00 до 14.00 часова. Хаварије које не могу сачекати до ујутру потрошачи могу пријавити на исте телефоне и после 19.00 часова. Потрошач може да изјави рекламацију на рачун: усмено, писаним путем, бесплатним позивом са фиксне мреже на телефон предузећа број 0800/000501, електронским путем слањем е-маила на адресу: reklamacije.racuna@toplovodobrenovac.org.rs или у седишту предузећа на адреси: улица Краља Петра I бр. 27 у Обреновцу, сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова на писарници или овлашћеном лицу за пријем рекламација.

7. Јавно комунално предузеће је у складу са чланом 82. Закона о заштити потрошача („Сл. гласник РС“ бр. 88/2021) основало саветодавна тела у која су укључени представници евидентираних удружења односно савеза, и образовало комисију за решавање рекламација потрошача у чијем саставу су представници евидентираних удружења и савеза из члана 140. Закона. Одлука о формирању саветодавног тела и решење којим се образује комисија за решавање рекламација потрошача су јавно објављени на интернет страници предузећа.

8. Уговори о продаји топлотне енергије се закључују на неодређено време. На захтев Купца - потрошача, ЈКП "Топловод" Обреновац је дужан да му обустави испоруку топлотне енергије без одлагања, само ако та обустава не угрожава функционисање дистрибутивног система, уз обавезу потрошача да изврши плаћање за сву испоручену топлотну енергију током грејне сезоне, с обзиром на начин издавања рачуна описан у тачки 3. овог обавештења;

9. У случају одбијања рекламације потрошача, предузеће обавештава потрошача о могућности решавања спора вансудским путем, као и о надлежним телима за вансудско решавање потрошачких спорова.

2016. ЈКП Топловод Обреновац. Сва права задржана.